Algemeen Privacy beleid van InBrussel vzw vanaf 25 mei 2018.
INBRUSSEL PRIVACYVERKLARING


In deze Privacy Policy informeren wij u graag over welke gegevens wij als vzw verwerken en waarom. InBrussel vzw (ondernemingsnummer 0542.610.377) is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn.
U kunt aanvullende informatie vinden over het gebruik van Cookies in onze Cookieverklaring die u online kunt vinden op onze website www.inbrussel.be.

InBrussel vzw verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die zich inschrijven voor een begeleidingstraject of samenwerkingsverband. De inschrijving kan plaatsvinden via drie wegen;
via de website van INBRUSSEL;
via een onlineplatform van onze partners, VDAB, Actiris of Cevora;
persoonlijke aanmelding aan het onthaal Handelskaai 48 te 1000 Brussel.

InBrussel vzw verwerkt eveneens gegevens van personen tijdens hun individueel begeleidingstraject (bijvoorbeeld tijdens het maken van een cv).


Wat voor soort informatie gebruikt InBrussel vzw?

Er zijn twee categorieën van informatie die we vragen en/of verzamelen.

Categorie 1: Informatie die u ons geeft

We verwerken gegevens die we van u ontvangen. Deze informatie verstrekt u ons wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een infosessie of een begeleidingstraject. Daarnaast wordt ook uw informatie verkregen via elektronische (bv. via info@inbrussel.be) of telefonische weg, verwerkt. Onder deze categorie valt ook de informatie die u met ons deelt, doorheen het begeleidingstraject.

 • Profiel informatie bij inschrijving online:
  Om het mogelijk te maken voor ons om u in te schrijven voor een infosessie of begeleiding, zullen wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer of GSM nummer, en postcode.
  Deze informatie hebben wij nodig om contact met u op te nemen om uw inschrijving te bevestigen.

 • Profiel informatie bij inschrijving aan het onthaal:
  Om het mogelijk te maken voor ons om u in te schrijven voor een infosessie of begeleiding, zullen wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer of inschrijvingsnummer bij Actiris en adres.
  Deze informatie hebben wij nodig om u voor een infosessie of begeleiding te kunnen inschrijven.

 • Profiel informatie bij mailverkeer naar info@inbrussel.be:
  Wij verzamelen uw mailadres of het mailadres van de afzender en eventuele gegevens die de afzender in zijn mailberichten meegeeft.
  Deze informatie hebben wij nodig om u te kunnen antwoorden en eventueel infomateriaal toe te sturen per mail of post. Staan er geen adresgegevens in uw mail dan gebruiken wij uitsluitend het mailadres.

 • Profiel informatie bij telefonisch contact:
  Er worden geen gegevens gevraagd indien u informatie vraagt over onze werking en/of begeleiding. Vraagt u ons om infomateriaal toe te sturen dan worden uw gegevens zoals naam, voornaam, adres en mailadres gevraagd.
  Deze informatie hebben wij nodig om aan uw vraag te kunnen voldoen.

 • Profiel informatie bij inschrijving voor onze nieuwsbrief:
  Wij verzamelen uw mailadres en de door u op vrijwillige basis verstrekte informatie zoals onder andere of u als privépersoon handelt of vanuit een organisatie, uw functie.
  Deze informatie hebben wij nodig om u onze nieuwsbrief te bezorgen.


Categorie 2: Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u van ons Online Platform gebruikmaakt, verzamelen we informatie over uw activiteiten, zoals uw klikgedrag en informatie over uw apparaat om u de best mogelijke service te bieden.

 • Gebruiksinformatie.
  We houden interesseprofielen, kenmerken van gebruikers en uw locatie bij, zodat we weten wat voor soort gebruiker u bent.
  Dergelijke informatie stelt ons in staat om te ontdekken wat u interesseert en om onze informatie op onze website te optimaliseren volgens het surfgedrag van de gebruiker.

 • Loggegevens.
  We verzamelen automatisch bepaalde informatie die door uw internetbrowser wordt verzonden, wanneer u van ons Online Platform gebruikmaakt, zelfs als u zich niet inschrijft. Deze informatie omvat onder andere: details over de manier waarop u van ons Platform gebruik maakt (inclusief links voor toepassingen van derden), IP-adres, bezoektijden, hardware- en software-informatie en informatie over het apparaat dat u heeft gebruikt.
 • Cookies.
  We gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die door uw computer worden verzonden telkens wanneer u ons Online Platform bezoekt). Deze technieken stellen ons onder andere in staat om de indeling en informatie op onze website te optimaliseren. Meer informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken vindt u in onze Cookieverklaring .

 

Voor welke doeleinden gebruikt InBrussel vzw de informatie?

Hieronder kunt u lezen voor welke doeleinden InBrussel vzw deze informatie gebruikt.

Voldoen aan onze contractuele verplichtingen
Om vanuit InBrussel vzw te kunnen voldoen aan onze contractuele, wettelijke verplichtingen, vragen en/of verzamelen wij deze informatie. Wij hebben contractuele verplichtingen:
Tegenover u als deelnemer binnen een begeleidingstraject;
Jegens de subsidiërende overheid, via hun vertegenwoordigers zoals VDAB en Actiris;
Jegens partners zoals onder andere Cevora, VGC en ESF.

In dit verband verwerken wij uw gegevens om:
registreren van uw aanvraag voor het bijwonen van een infosessie en het volgen van een begeleiding.
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van gegevens en het naleven van regels in het kader van uitbetalingen van subsidies, vervoerskosten en uitkeringen door de subsidiërende overheden.
handhaven van onze Missie & Visie en ander beleidslijnen.


Optimalisering van onze diensten
Deze informatie wordt gevraagd en/of verzameld om ervoor te zorgen dat onze diensten op de best mogelijke manier aan u worden aangeboden.

In dit verband gebruiken we uw gegevens om:
u in staat te stellen om van ons Online Platform gebruik te maken.
het Online Platform in een formaat te tonen dat overeenkomt met uw internetbrowser.
onze interne administratie op orde te houden.
u extra informatie door te geven over onze infosessies, testdagen, begeleidingen en evenementen te informeren.
contact te houden via e-mail, telefoon of sms (of een andere directe berichtenservice) of voor het beantwoorden van uw vragen.
u uit te nodigen feedback te geven over onze werking.
statistische informatie op te stellen die we gebruiken voor doelgroep- en marktanalyses en voor het verbeteren van de navigatie op ons Online Platform.


Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?

De door ons verzamelde informatie wordt aan derden verstrekt, in geval van onderstaande gebeurtenissen:
na de bevestiging voor het volgen van een begeleidingstraject
als wij ons daartoe verplicht voelen, bijvoorbeeld in geval van geschillen of klachten.
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen.
om samen te werken met autoriteiten zoals de RVA, OCMW, politie of belastingautoriteiten.
om de Algemene Voorwaarden van INBRUSSEL te handhaven.
Als u op ons Online Platform klikt op de knoppen van sociale platforms. Wanneer u hierop klikt, kan het relevante platform deze activiteit registreren om uw ervaring op het sociale platform te verbeteren.

Na bevestiging van een begeleidingstraject
Wanneer u kenbaar maakt een bepaalde begeleiding te willen volgen, worden uw gegevens overgemaakt aan de betrokken subsidiërende overheid zoals VDAB, Actiris, VGC, ESF of Cevora.
InBrussel vzw dient deze gegevens door te geven in het kader van wettelijke bepalingen en overeenkomsten door middel van openbare aanbestedingen of subsidieovereenkomsten.

Deze gegevens worden in hun databanken opgeslagen. Het opslaan, de verwerking en het eventuele doorgeven van uw gegevens door deze instanties aan derden kunt u nalezen in hun respectievelijke Privacy verklaringen op hun respectievelijke website:
www.vdab.be
www.actiris.be
www.vgc.be
www.esf.be
www.cevora.be

Derden hebben, net zoals InBrussel vzw, de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken zoals omschreven in hun Privacyverklaring.

Derden aan wie wij uw gegevens verstrekken bevinden zich binnen de Europese Economische Ruimte maar zij kunnen servers gebruiken die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.
Het beschermingsniveau kan in die landen lager zijn dan in de Europese Economische Ruimte. In
dergelijke gevallen wordt de bescherming van uw gegevens, vereist door de toepasselijke wetgeving, omschreven in hun Privacyverklaring op hun websites.

Waar nodig zal InBrussel vzw ervoor zorgen dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht van uw gegevens en dat een adequate bescherming van uw gegevens wordt geboden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld door standaardovereenkomsten te gebruiken die zijn goedgekeurd door relevante autoriteiten en door het gebruik te vereisen van andere geschikte technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen.


Hoe beveiligen we uw informatie en hoe lang bewaren we de informatie?

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische
beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.

Een van de beveiligingsmaatregelen aan onze kant, is een zelfstandige databank die niet verbonden is met internet of een extern netwerk. Binnen InBrussel vzw hebben alleen de medewerkers die uit hoofde van hun functie belast zijn met het verwerken van gegevens, toegang tot onze databank. Onze databank is nooit rechtstreeks van buitenaf raadpleegbaar, hierdoor kunnen uw gegevens niet automatisch gedeeld worden.

Bij het doorgeven van gegevens aan de subsidiërende overheden is er geen automatisch link tussen onze databank en deze van de overheid of derden organisatie. Alleen de gegevens, vereist door de wettelijke bepalingen voor het volgen van een begeleiding, worden ingegeven in hun databanken.

We bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld of zullen gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist is volgens de wet.
Na de betreffende periode wordt alle informatie verwijderd.

 

Hoe kunt u uw informatie beheren?

Vanaf uw inschrijving tot het eventueel beëindigen van een begeleiding, wordt bij elke vraag naar gegevens uw goedkeuring gevraagd. Indien bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor het krijgen van informatie en voor het volgen van een begeleiding, garandeert InBrussel vzw volledige privacy.

Indien u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wenst in te kijken, kunt u deze vraag per mail richten naar privacy@inbrussel.be. Binnen de 4 werkdagen krijgt u antwoord met de datum voor een afspraak waarop u deze gegevens in onze databank kunt raadplegen.

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben of u wenst dat persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u uw vraag tot ons richten via privacy@inbrussel.be. Wat betreft de opvraging, zal een overzicht u worden verstrekt. Voor de verwijdering, dient u in het onderwerp duidelijk aan te geven om welke gegevens het gaat.

Houd er rekening mee dat InBrussel vzw u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bepalen, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs. Bovendien willen we u laten weten dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan de nationale wet- of regelgeving, om eventuele geschillen op te lossen en om onze Algemene Voorwaarden te handhaven.
Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor bepaald gebruik van uw gegevens door ons,
bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrief, kunt u eenvoudig uw toestemming intrekken. U kunt dit doen via de knop “uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief.


Wat moet u doen in het geval van privacy schending?

Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de
hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar privacy@inbrussel.be .
Dit stelt ons in staat om de situatie zo snel mogelijk te onderzoeken. U kunt ook een klacht indienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit.


Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

InBrussel vzw is te allen tijde gerechtigd dit Privacy beleid te wijzigen of aan te vullen door een gewijzigde Privacy beleid op het Online Platform te publiceren. Het meest actuele Privacy beleid is te vinden op het Online Platform www.inbrussel.be en aan het onthaal Handelskaai 48 te 1000 Brussel. U kunt eveneens een mail sturen naar privacy@inbrussel.be met de vraag om u een elektronische versie op te sturen.
Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zullen wij uw dit onmiddellijk aanpassen en publiceren op www.inbrussel.be


Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de
volgende contactgegevens:
InBrussel vzw
Handelskaai 48
1000 Brussel, België
privacy@inbrussel.be
T - +32 2 503 02 12